Актуална информация

УВЕДОМЛЕНИЕ - Поради възникнала аварийна ситуация, свързана със сигурността на съдебната палата, Ви уведомяваме за следното:  1. Считано от 20.03.2017 г., новият адрес на Районен съд Карлово е: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 44.

       2. Съдебните заседания ще продължат да се провеждат в сградата на съда на адрес: гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4, в съдебни зали, които не носят риск за живота и здравето на гражданите. При обособяването на новите съдебни зали, своевременно ще бъде поставена информация за адреса им и началната дата, от която ще започнат да се провеждат съдебни заседания в тях. Информацията ще бъде предоставена чрез уведомления на хартиен носител и на Интернет страницата на съда.

3. Телефоните за контакти с Районен съд – Карлово са:

1. Деловодства – 0889783007;

2. Съдебно изпълнителна служба - 0886829290;

3. Административен секретар и системен администратор - 0882989529;

4. Главен счетоводител - 0887829292;

5. Призовкари - 0887920043.

                                                                           От ръководството на съда

Повече

Заповед № РД-119/01.09.2016г. и Заповед № РД-120/01.09.2016г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, относно предложения за изменение на утвърдените списъци на вещи лица  и съдебни преводачи за района на Окръжен съд Пловдив, както и предложения за включване на нови специалисти в тях.

Повече

Изпращане на  информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив

Районен съд гр. Карлово изпраща информация по дела в съда до членове на Адвокатска колегия - Пловдив. Комуникацията между двете институции се осъществява чрез софтуерна система „УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ“ /СС „УД“/, с интернет адрес: https://www.docattestation.com/на база сключено споразумение между Районен съд гр. Карлово и Адвокатска колегия – Пловдив и налични собствени мейл сървъри с висока степен на защита.

       Към този момент Районен съд  гр. Карлово не изпраща информация чрез електронен пощенски адрес на адвокати от други адвокатски колегии, предвид липсата на подобни споразумения. С цел гарантиране сигурността на информацията Районен съд  гр. Карлово няма да изпраща информация на имейли на публични сървъри, тъй като липсват данни за тяхната сигурност, а наред с това не може да се удостовери по категоричен начин, че даден имейл е на конкретен адвокат.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ