Актуална информация

15.04.2019 г. - Районен съд – Карлово организира „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 19.04.2019 г. (петък) от 12.00 часа, по инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Информация за календара на организираните събития можете да видите в секцията "Пресофис".

Повече

08.04.2019 г. - Висшият съдебен съвет организира национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет иэ одобри регламент за провеждането му.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Подробности за регламента може да видите тук.

Повече

Открит урок на тема „ПОД ПОКРИВА НА ТЕМИДА“ в Съдебната палата на Районен съд - Карлово

Днес, 29.03.2019 г., в Съдебната палата на Районен съд – Карлово се проведе открит урок на тема „ПОД ПОКРИВА НА ТЕМИДА“ съвместно с ученици от СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово, във връзка с реализиране на образователна програма „Съдебна власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В ролята на техен учител влезе съдията Дарина Попова, която разказа за работата на магистратите и какви дела се разглеждат в районния съд. Описа случай от практиката на Карловския съд за грабеж на мобилен телефон от ученик в парка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жа Денева, преподавател от СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово,  приветства присъстващите и засегна една от нашумелите напоследък в медиите и изключително значима за обществото тема за  агресията в училище и това, как да доказваме правотата си, без да използваме сила. Превенцията на агресията сред учениците е ключов фактор с оглед гарантиране на адекватна учебна среда и възприемането на училището като защитено място, свободна от психологическо и/или физическо насилие.

Експерт от РУ на МВР – Карлово показа как се снемат дактилоскопски следи и как се извършва процесуално следствено действие - разпознаване.

Служители от Областна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието демонстрираха различни техники при конвоиране на задържани лица и помощните средства и оръжия, които се използват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под формата на ролева игра ученици от IXБ и XБ клас участваха в съдебен процес по казуса, описан от съдия Попова. Те облякоха тоги, задаваха въпроси на „подсъдимия“, а накрая произнесоха „присъда“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците Венцислава Писачева, Анелия Бангеева и Станислав Станчев прочетоха своите есета на тема „Възможно ли е да сме справедливи“ и „Как справедливостта се свързва със съдебния процес“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районен съд – Карлово изказа благодарност към директора на СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово – г-жа Марияна Маринова и всички участващи в проведения открит урок в съда.

29 март 2019 г.

Повече

08.03.2019 г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 085 дела през 2018 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 085 дела, от тях – 1 012  наказателни дела и 2 073 граждански дела.

През 2018 г. в съда са постъпили общо 2 755 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 907 са постъпилите наказателни дела или – 89.62% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 1848 граждански дела – 89.15 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2018 г. са свършени общо 2 679 броя дела от всички видове, или 86.83% от делата за разглеждане. Спрямо 2017 г. се наблюдава спад на броя свършени дела. Това се дължи на по-малко постъпилите производства от частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК през 2018 г., по които съдът се произнася в кратък срок.

От общия брой приключени дела (2 679 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 219 броя или 82.83%. От тях 610 наказателни и 1609 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 27.49%; граждански дела – 72.51%. Спрямо предходната 2017 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на наказателните, а спрямо гражданските дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела образувани през 2018 г. и на по-малкия брой граждански дела за разглеждане през същата година по частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК. Въпреки това, процента за 2018 г. сочи, че делата се решават в кратки срокове.

Щатната численост на Районен съд – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи граждански дела спрямо делата за разглеждане е 57.58 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 50.36 дела на съдия за месец.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 36.14 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 30.93 дела на съдия за месец.

Натовареността на съда е около средната за страната. Наблюдава се висока натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела. По отношение действителна натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела за цялата 2018 г. само два наказателни състава – I-ви н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Георгиева и II-ри н.с. със съдия докладчик – съдия Анна Донкова-Кутрова имат пълни отработени от по 12 човекомесеца. Съдия Гюрай Мурадов, титуляр на III-ти н.с., за цялата 2018 г. сумарно е отработил само 4 човекомесеца, поради претърпяна трудова злополука през месец март 2018 г. Поради тази причина почти цялата наказателна работата е поета от съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова. Предвид характера на наказателните производства, формалността на наказателния процес, двойно увеличения брой на бързи наказателни производства спрямо 2017 г., кратките срокове за разглеждане и произнасяне по делата, през 2018 г. откритите съдебни заседания, провеждани от съдиите Анна Георгиева и Анна Донкова-Кутрова са се увеличили в пъти и преимуществено присъствие на същите в съдебна зала. На съдия Анна Георгиева и съдия Анна Донкова-Кутрова са преразпределени и останалите несвършени дела на III-ти н.с., с оглед претърпяната от съдия Мурадов трудова злополука и дългото му отсъствие.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – Председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2018 година по време на Общо събрание на съдиите.

Специален гост на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бе Антония Роглева –  И.Ф. Председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя поздрави за отличните резултати съдиите и пожела за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ