Актуална информация

23.04.2018 г. - Районен съд – Карлово, съвместно с Районна прокуратура – Карлово, организират „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 27.04.2018г. (петък) от 12.30 часа, по инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на „Комуникационна стратегия на съдебната власт“. Информация за календара на организираните събития можете да видите в секцията "Пресофис".

Повече

16.02.2018 Г. - Съдиите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 140 дела през 2017 г.

През отчетния период в съда са разгледани общо 3 140 дела, от тях – 899 наказателни дела и 2 241 граждански дела.

През 2017 г. в съда са постъпили общо 2 804 дела от всички видове или в процентно съотношение – 89.30% от общия брой на делата за разглеждане от всички видове. От тях 797 са постъпилите наказателни дела или – 88.65% от общия брой наказателни дела за разглеждане и 2007 граждански дела – 89.60 % от общия брой граждански дела за разглеждане.

През 2017 г. са свършени общо 2 810 броя дела от всички видове, или 89.50% от делата за разглеждане. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя свършени дела спрямо предходните три отчетни периода.

От общия брой приключени дела (2 810 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 390 броя или 85.05%. От тях 579 наказателни и 1811 граждански дела. Процентното съотношение на приключените по същество граждански и наказателни дела, спрямо всички решени по същество дела е следното: наказателни дела - 24.23%; граждански дела – 75.77%. Спрямо предходната 2016 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на гражданските, а спрямо наказателните дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане частно гражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК образувани през 2017 г. и на по-малкия брой наказателни дела за разглеждане през същата година.

Тези и други данни бяха изнесени от Асима Вангелова-Петрова – председател на Районен съд – Карлово в отчетния доклад за 2017 година по време на общо събрание на съдиите.

Щатната численост на РС – Карлово включва 7 районни съдии.

През отчетния период Районен съд – Карлово е работил в намален състав на съдиите – 1 незает съдийски щат.

Специални гости на общото събрание на съдиите от Районен съд – Карлово бяха Станислав Георгиев – заместник председател на Апелативен съд – Пловдив и Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив. Те поздравиха за отличните резултати съдиите и пожелаха за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече

12.02.2018г. - Районен съд–Карлово обявява конкурс за детска рисунка на тема: „Съдът през погледа на малкия гражданин“. Повече за конкурса можете да прочетете тук.

Повече

06.02.2018 г. - На основание Заповед № ЛС 19/01.02.2018 г. на Председателят на Районен съд – Карлово обявява конкурс за назначаване на една свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар”. Повече информация може да получите като посетите страницата "Конкурси".

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ