Банкови сметки

Банкова информация


Считано от 01.07.2012 г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ СА:

Обслужваща банка
“Първа инвестиционна банка” АД– клон Карлово;

SWIFT  BIC код на банката:
FINVBGSF;


Набирателна сметка за внасяне на суми за: гаранции, вещи лица, държавен съдебен изпълнител, обезпечения:
BG 06 FINV 9150 3315 5187 03;

Транзитна сметка (държавни такси, глоби, разноски по дела, такса свидетелство за съдимост):
BG 43 FINV 9150 3115 5186 84;

 
        Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

 

;

;