Контакти

Районен съд гр. Карлово
Карлово 4300, ул. "Димитър Събев" 4

Адрес за кореспонденция: гр. Карлово, ул. "Ген. Карцов" № 44

Адрес на администрацията на Районен съд - Карлово: гр. Карлово, ул. "Ген. Карцов" № 44

Адрес на ДСИ и деловодство СИС: гр. Карлово, ул. "Т. Каблешков" № 1

Адрес на съдебни зали: гр. Карлово, ул. "Т. Каблешков" № 1


Работно време: от 9.00 до 17 часа без прекъсване

E-mail: krs@rs-karlovo.com
E-mail за изпращане на съобщения и призовки по чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК: krs@rs-karlovo.com

 

Телефони:

Председател: 0335/9 32 61, ет. 1; стая 1;
прием за граждани: ПОНЕДЕЛНИК от 10.00 часа до 11.30 часа;

Административен секретар: 0882 98 95 29; 0335/9 32 62, факс, ет. 2, стая 6;

Главен счетоводител / касиер: 0887 82 92 92; 0335/9 32 62,  ет. 2, стая 6;

Регистратура: 0335/9 45 16, централа, ет. 2, стая 8;

Гражданско деловодство: централа 0335/9 45 16, вътр. 107, ет. 2, стая 7;

Наказателно деловодство: централа 0335/9 45 16, вътр. 110, ет. 2, стая 7;

Съдебно-изпълнителна служба: 0886 82 92 90, гр. Карлово, ул. "Т. Каблешков" №1, ет. 1, стая 1;

Съдия по вписвания: 0335/9 19 12; гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 4

Бюро съдимост: 0335/9 44 25, факс, ет. 2, стая 8;

Бюро призовки: 0887 92 00 43; 0335/9 45 16, ет. 1, стая 4;

Архив:централа 0335/9 45 16, вътр. 110, ет. 2, стая 6;

Съдебни секретари:
централа 0335/9 45 16, вътр. 105, ет. 2, стая 5;

Банкова информация
Считано от 01.07.2012 г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ СА:

Обслужваща банка
“Първа инвестиционна банка” АД– клон Карлово;
SWIFT  BIC код на банката:
FINVBGSF;
Набирателна сметка за внасяне на суми за: гаранции, вещи лица, държавен съдебен изпълнител, обезпечения:
BG 06 FINV 9150 3315 5187 03;
Транзитна сметка /държавни такси, глоби, разноски по дела, такса свидетелство за съдимост/:
BG 43 FINV 9150 3115 5186 84;